Annhild Oma
Omavegen 139
5632 OMASTRAND
56554208 / 99459694